Close

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene notities

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn allemaal gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst wordt vermeld.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door u ons ervan te informeren. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Zie het privacybeleid onder ‘Recht op verwerking beperken’ voor meer informatie.

2. Algemene toelichtingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Geopark Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V.
Niedernhof 6
38154 Königslutter

Vertegenwoordigd door:
Hans Werner Schlichting

Telefoon: 05353 3003
E-mail: info@geopark-hblo.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 sec. 1 aangestoken. e of f GDPR, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is terug te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen bewijzen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (oppositie onder art. 21 sec. 1 GDPR).

Als uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betreffende u betrekking hebben met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor direct marketing (oppositie onder art. 21 sec. 2 GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtreding van de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep aan te tekenen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, hetzij aan zichzelf, hetzij aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u om de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons stuurt als siteoperator, maakt deze site gebruik van een SSL of SSL. TLS-encryptie. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresbalk van de browser van “http://” naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons voorlegt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk. In de volgende gevallen bestaat het recht om de verwerking te beperken:

  • Als u de juistheid betwist van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar wel nodig hebben om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 0, van de 1 GDPR, er moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en door uw browser zijn opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen wanneer u de volgende keer bezoekt.

U uw browser instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toe te staan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. Inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u wilt (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie), worden bepaald op basis van art. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL van verwijzer
  • Hostnaam van de toegangsmachine
  • Tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 3. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). U deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in voert in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor de gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of Fax

Als u contact met ons op per e-mail, telefoon of fax, uw verzoek, met inbegrip van alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) met het oog op de verwerking van uw verzoek, zal worden opgeslagen en verwerkt door ons. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die door u aan ons worden doorgegeven via contact aanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wetsbepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

4. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om lettertypen op een consistente manier weer te geven. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit zal Google ervan bewust maken dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bron: e-recht24.de