Close

Statuten van de sponsorvereniging

Afdeling 1

Naam en stoel

1. De vereniging gebruikt de naam:

“Geopark-Carrier Association Braunschweiger Land – Ostfalen e. V”.

Een kaart van geopark wordt vastgemaakt zoals Aanhangsel 1.

(2) De zetel van de vereniging is Königslutter am Elm.

Afdeling 2

Purpose

(1) De vereniging bezit de Geopark-carrier in het deelgebied Braunschweiger Land – Ostfalen en maakt dus deel uit van het gehele Geopark Harz . Brunswick Land . Ostfalen, dat wordt beheerd in samenwerking met UNESCO en het National Geopark Network in Duitsland in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Geopark Network. De vereniging zorgt voor de permanente bewaring en het onderhoud van de geoparkfaciliteiten in haar omgeving.

(2) De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks tot liefdadig doel in de zin van de rubriek “Belastingbegunstigde doeleinden” van het Belastingwetboek, met name:

 • bevordering van wetenschap en onderzoek;
 • de bevordering van monumentenbescherming en -behoud;
 • bevordering van onderwijs, onderwijs en opleiding, met inbegrip van studentenbijstand;
 • bevordering van natuurbehoud en landschapsbehoud in de zin van de Federale Wet natuurbescherming en de natuurbeschermingswetten van de deelstaten;
 • de bevordering van de internationale geest, tolerantie op alle gebieden van cultuur en de geest van internationaal begrip;
 • bevordering van ontwikkelingssamenwerking;
 • de bevordering van thuiszorg en lokale geschiedenis.

3. Het doel van de statuten wordt met name bereikt door:

 • Onderhoud van een Geopark kantoor waar de andere doeleinden van de statuten worden gecoördineerd en verwerkt. Informatiemateriaal wordt bijvoorbeeld op kantoor gepubliceerd.
 • Coördinatie van de activiteiten van verschillende actoren voor het onderhoud van het geopark in de onderverdeling Braunschweiger Land – Ostfalen,
 • Promotie van het Natuurpark Elm-Lappwald
 • samenwerking in nationale en internationale geoparknetwerken;
 • het uitvoeren van informatiegebeurtenissen;
 • publicatie van informatiemateriaal;
 • Bevordering van milieueducatie,
 • Bevordering van wetenschappelijk onderzoek
 • Bevordering van duurzame toeristische activiteiten in het geopark
 • Bevordering van vrijwilligerswerk.

(4) De vereniging werkt samen met de staat, de lokale overheden en organen. De taken en verantwoordelijkheden van de leden in hun hoedanigheid van lokale overheid blijven onaangetast.

Afdeling 3

Liefdadigheid

(1) De vereniging is onbaatzuchtig; zij streeft niet in de eerste plaats zijn eigen economische doeleinden na.

(2) Fondsen van de vereniging mogen alleen voor de wettelijke doeleinden worden gebruikt. De leden ontvangen geen donaties uit de fondsen van de vereniging.

3. Niemand mag worden bevoordeeld door uitgaven die het doel van de vereniging of door een onevenredige vergoeding vervreemden.

(4) In geval van ontbinding van de vereniging of in geval van afschaffing van uitgestelde doeleinden, worden de activa van de vereniging in handen van de Stichting Cultureel Eigendom Braunschweig (SBK), die deze rechtstreeks en uitsluitend voor charitatieve doeleinden moet gebruiken.

Afdeling 4

Boekjaar

Het boekjaar is het kalenderjaar.

Afdeling 5

Lidmaatschap

 • De vereniging bestaat uit gewone leden, coöperatieve leden en ondersteunende leden.
 • De stad Königslutter am Elm en de vereniging Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V. (FEMO e.V.) krijgen de status van volwaardig lid.
 • Gewone leden van de vereniging, met uitzondering van de leden van sectie 5 para. 2 de genoemde gemeenten, steden en gemeenten uit de deelstaten Nedersaksen en Saksen-Anhalt, die geheel of gedeeltelijk in het Geopark zijn gelegen.
 • Coöperatieve leden kunnen rechtspersonen zijn, zoals openbare instellingen (met name musea), verenigingen en stichtingen, maar ook natuurlijke personen, die de infrastructuur van het geopark bezitten en/of/of aanzienlijke steun verlenen (informatiecentra, geopaden, geopunten). De coöperatieve leden hebben geen stemrecht. Deelname aan alle evenementen van de vereniging en aan de algemene vergadering staat niettemin open voor de coöperatieve leden.
 • De leden van de financiering kunnen natuurlijke en rechtspersonen zijn. Als sponsorende leden nemen zij niet direct aan het leven van de vereniging deel, maar steunen zij de vereniging financieel in zijn doel-het volgen. De sponsorende leden hebben geen recht op een stem. Deelname aan alle evenementen van de vereniging en aan de algemene vergadering staat niettemin open voor de sponsorende leden.
 • Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur van de vereniging. De Raad van Bestuur beslist met een gewone meerderheid over het lidmaatschapsverzoek. Met de aankondiging van het toelatingsbesluit, is het verenigingslidmaatschap gerechtvaardigd. De toelating brengt de verplichting met zich mee om de verschuldigde lidmaatschapskosten te betalen. Er is geen toelatingseis. De redenen voor de afwijzing van een verzoek behoeven niet aan de aanvrager te worden meegedeeld.
 • De beëindiging van het lidmaatschap wordt beëindigd door de Raad van Bestuur tot 31.12 uur. schriftelijk voor het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dus op 31.12. het volgende jaar. Er is geen geschil.
 • De raad van bestuur beslist over een clubuitsluiting.

Een club uitsluiting is toegestaan als een lid van de vereniging is meer dan een jaar achter met de betaling van zijn contributie.

Afdeling 6

Berichten

 • Bijdragen voor de leden worden geïnd in overeenstemming met de geldende bijdrageregeling.
 • De bijdragen van de gewone leden, die op 01.01.2015 contractueel betrokken waren bij het Geopark contract met het openlucht- en avonturenmuseum Ostfalen e. V. vloeien voort uit de wettelijke verplichtingen van dit contract.

Afdeling 7

Organen, verenigingsbureaus

(1) Organen van de vereniging zijn:

 • de Algemene Vergadering,
 • de Raad van Bestuur
 • Een algemeen directeur kan worden aangesteld als speciale vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 30 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

Afdeling 8

Algemene vergadering

 • De gewone leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elk één persoon. Voor elke contributie van € 1000 ontvangen gewone leden één stem. Het aantal stemmen van een individueel lid bedraagt echter maximaal 40%.
 • De stad Königslutter am Elm en de vereniging Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V. krijgen elk één stem.
 • Een gewone algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden. Het moet ook onmiddellijk worden bijeengeroepen indien ten minste een derde van de gewone leden dit schriftelijk verzoekt, met opgave van de redenen, of indien het belang van de vereniging dit vereist (buitengewone algemene vergadering).
 • De algemene vergadering wordt door de voorzitter of de vice-voorzitter schriftelijk bijeengeroepen, onder voorbehoud van een dagvaardingsperiode van twee weken met de bekendmaking van de agenda. De deadline begint met het versturen van de uitnodiging. De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene vergadering, in geval van zijn/haar obstructie van zijn ambt door de vice-voorzitter.
 • Elke naar behoren bijeengeroepen algemene vergadering kan een besluit nemen. De Algemene Vergadering besluit met gewone meerderheid van de aanwezige gewone leden. Ten minste 1/3 van alle stemgerechtigde aandelen moet vertegenwoordigd zijn. Voor amendementen op de statuten is een driekwart meerderheid van de gewone leden die zijn verschenen, nodig. Het meerderheidsbesluit is bindend voor alle leden van de vereniging.
 • Voor de Algemene Vergadering wordt een notulen opgesteld, die worden ondertekend door het hoofd van de Algemene Vergadering en de recorder. De besluiten worden vastgelegd in de notulen, met vermelding van de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering en het resultaat van de stemming.
 • De beslissing wordt genomen met de hand signalen. Op verzoek wordt een geheime stemming gehouden.

Afdeling 9

Taken van de Algemene Vergadering

De algemene vergadering heeft de volgende taken:

 • Verkiezing en verwijdering van de Raad van Bestuur,
 • Ontvangst van het factuurresultaat, kasrapport, jaarrekening en auditverslag, alsmede een resolutie over de kwijting van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur;
 • Verkiezing van een gewoon lid voor het onderzoeksbureau van de jaarrekening en een besluit over de duur van dit onderzoeksbureau;
 • Resolutie over wijzigingen van de statuten,
 • Besluit over de begroting, de economische en personeelsformatie van het begrotingsjaar;
 • Besluit betreffende de bijdrageverordeningen,
 • Besluit over de ontbinding van de vereniging.

Afdeling 10

Raad

(1) De raad van bestuur bestaat uit de voorzitter en zijn/haar plaatsvervanger en maximaal 9 medevoorzitters en maximaal 2 niet-stemgerechtigde medevoorzitters van de groep coöperatieve leden en de ondersteunende leden. Daarnaast zijn er 2 vertegenwoordigers van de vaste gemeentelijke commissie. De Raad van Bestuur wordt gekozen voor een periode van vijf jaar vanaf de dag van de verkiezing. Hij blijft echter in functie tot de nieuwe verkiezing van de Raad van Bestuur.

(2) De voorzitter en zijn plaatsvervanger vertegenwoordigen de vereniging voor de rechter en buiten de rechtbank in de zin van artikel 26 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Beiden hebben het recht om elkaar alleen te vertegenwoordigen.

(3) De Raad van Bestuur bereidt de resoluties van de Algemene Vergadering voor en voert deze uit. De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Algemene Vergadering over de activiteiten van de Vereniging in het afgelopen boekjaar.

4. De raad van bestuur beslist met een meerderheid van de stemgerechtigden. Bij staking van stemmen is de stemming van de voorzitter doorslaggevend.

(5) De Raad van Bestuur

 • reglement van orde en
 • werkgroepen kunnen instellen.

(6) De Raad van Bestuur beslist over zaken die niet zijn voorbehouden aan de resolutie van de Algemene Vergadering.

Afdeling 11

Management

 • Het management valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.
 • Indien overeenkomstig artikel 7 een algemeen directeur is benoemd, zal de directeur de leiding hebben over het kantoor overeenkomstig de vereisten van de Raad van Bestuur. De directeur is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
 • de voorbereiding van de Algemene Vergadering, de vergaderingen van de raad van bestuur en de vergaderingen van de comités;
 • de uitvoering van de resoluties van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur
 • lopende zakelijke en contante transacties en
 • de taken die hem door de Raad van Bestuur zijn opgedragen.

(3) De raad van bestuur kan een procedure voor het beheer vaststellen.

Afdeling 12

Controle van de jaarrekening

 • De jaarrekening wordt gecontroleerd door het onderzoeksbureau van een gewoon lid.

Afdeling 13

Werkgroepen

(1) Er wordt een permanent gemeentelijk comité ingesteld.

2. Andere comités kunnen worden ingesteld als permanente of tijdelijke comités.

3. De raad van bestuur kan het reglement van orde voor de comités vaststellen.

4. Het is de raad van bestuur die verantwoordelijk is voor de besluitvorming over de public relations van een commissie.

5. De leden van het Comité en de voorzitter van het comité worden benoemd of ontslagen door de raad van bestuur.

(6) De Raad van Bestuur kan voor commissiewerkzaamheden ook gebruik maken van deskundigen buiten de vereniging.

Afdeling 14

Office

Een bijkantoor wordt in werking gesteld om de taken van de vereniging uit te voeren. Het kantoor is gevestigd in Königslutter am Elm. Plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie voor alle vorderingen tussen de vereniging en haar leden is de zetel van de vereniging.

Afdeling 15

Uitvoering van taken in de vereniging

De leden van de Algemene Vergadering, de raad van bestuur en de leden van de comités die hun taken in de vereniging op grond van hun gemeentelijk mandaat of ambt vervullen, vervullen hun taken, zelfs voor zover dat punt 10 para. 1 is vastgesteld voor een andere periode, alleen zolang ze gekozen vertegenwoordigers of zijn in hun gemeentekantoor.

Afdeling 16

Resolutie

 • De resolutie van de algemene vergadering over de ontbinding van de vereniging vereist een driekwart meerderheid van de leden.
 • De activa van de vereniging worden beheerd door de Stichting Cultureel Eigendom Braunschweig (SBK), die rechtstreeks en uitsluitend voor charitatieve doeleinden moet worden gebruikt in geval van ontbinding van de vereniging of in geval van afschaffing van uitgestelde doeleinden.

Status van de statuten: 30.01.2020