Close

Den støttende forenings vedtægter

Afsnit 1

Navn og sæde

1) Sammenslutningen skal anvende navnet:

“Geopark-Carrier Association Braunschweiger Land – Ostfalen e. V.”.

Et kort over geoparken er vedhæftet som tillæg 1.

(2) Foreningens hjemsted er Königslutter am Elm.

Afdeling 2

Formål

(1) Sammenslutningen ejer Geopark-luftfartsselskabet i underområdet Braunschweiger Land – Ostfalen og er således en del af hele Geopark Harzen . Brunswick Land . Ostfalen, som ledes i samarbejde med UNESCO og National Geopark Network i Tyskland i overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Geopark Network. Foreningen sørger for permanent bevaring og vedligeholdelse af geoparkfaciliteterne i området.

(2) Sammenslutningen forfølger udelukkende og direkte velgørende formål som omhandlet i skattelovens afsnit “Skattebegunstigelsesformål”, navnlig:

 • fremme af videnskab og forskning
 • fremme af beskyttelse og bevaring af monumenter
 • fremme af uddannelse, uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder bistand til studerende
 • fremme af naturbeskyttelse og landskabsbevarelse i henhold til forbundsloven om naturbeskyttelse og delstaternes naturbeskyttelseslove
 • fremme af international ånd, tolerance på alle kulturområder og den internationale forståelses ånd
 • fremme af udviklingssamarbejdet
 • fremme af hjemmepleje og lokalhistorie.

3. Vedtægterne ser bl.a.

 • Vedligeholdelse af et Geopark-kontor, hvor de øvrige formål med vedtægterne koordineres og behandles. Informationsmateriale udgives f.eks.
 • Koordinering af forskellige aktørers aktiviteter med henblik på vedligeholdelse af geoparken i underrubrikken Braunschweiger Land – Ostfalen
 • Fremme af naturparken Elm-Lappwald
 • samarbejde i nationale og internationale geoparknetværk
 • gennemførelse af informationshændelser
 • offentliggørelse af informationsmateriale
 • Fremme af miljøuddannelse,
 • Fremme af videnskabelig forskning
 • Fremme af bæredygtige turistaktiviteter i geoparkområdet
 • Fremme af frivilligt arbejde.

(4) Sammenslutningen samarbejder med staten og de lokale myndigheder og organer. Medlemmernes opgaver og ansvar i deres egenskab af lokale myndigheder berøres ikke.

Afsnit 3

Velgørenhed

(1) Foreningen er uselvisk; den ikke primært forfølger sine egne økonomiske formål.

2) Sammenslutningens fonde må kun anvendes til lovbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen donationer fra foreningens midler.

3. Ingen kan begunstiges af udgifter, der er fremmede for foreningens formål eller uforholdsmæssigt store vederlag.

(4) I tilfælde af opløsning af foreningen eller i tilfælde af afskaffelse af skatteudskudte formål, skal aktiverne i foreningen ejes af Braunschweig Cultural Property Foundation (SBK), som skal anvende den direkte og udelukkende til velgørende formål.

Afsnit 4

Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.

Afsnit 5

Medlemskab

 • Foreningen består af ordinære medlemmer, andelshavere og støttemedlemmer.
 • Byen Königslutter am Elm og foreningen Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V. (FEMO e.V.) får status som fuldgyldigt medlem.
 • Ordinære medlemmer af foreningen med undtagelse af medlemmerne af § 5, punkt 5. 2 anførte kan være amter, byer og kommuner fra delstaten Niedersachsen og Sachsen-Anhalt, som helt eller delvis er beliggende i Geopark-regionen.
 • Andelshavere kan være juridiske enheder, såsom offentlige institutioner (især museer), foreninger og fonde samt fysiske personer, der har og/eller yder betydelig støtte til infrastrukturen i geoparken (informationscentre, geopater, geopoint). Andelshaverne har ikke stemmeret. Deltagelse i alle foreningens arrangementer såvel som på generalforsamlingen er dog åben for andelshaverne.
 • Finansieringsmedlemmer kan være fysiske og juridiske personer. Som sponsorerende medlemmer, deltager de ikke direkte i foreningens liv, men de støtter foreningen økonomisk i sin mål-tracking. De sponsorerende medlemmer har ikke stemmeret. Deltagelse i alle foreningens arrangementer såvel som på generalforsamlingen er dog åben for de sponsorerende medlemmer.
 • Medlemskab skal anmodes skriftligt fra foreningens bestyrelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om ansøgningen om medlemskab med simpelt flertal. Med annonceringen af optagelsesbeslutningen er foreningens medlemskab berettiget. Optagelsen indebærer en forpligtelse til at betale skyldige medlemsgebyrer. Der er ingen adgangskrav. Det er ikke nødvendigt at meddele ansøgeren grundene til, at en ansøgning afvises.
 • Opsigelsen af medlemskabet ophører til bestyrelsen indtil 31.12. skriftligt for indeværende år. Medlemskabet slutter således den 31.12. det følgende år. Der er ingen uenighed.
 • Bestyrelsen træffer beslutning om en klubudelukkelse.

En klub udelukkelse er tilladt, hvis et medlem af foreningen er mere end et år bagud med betaling af hans medlemskab gebyr.

Afsnit 6

Indlæg

 • Bidrag til medlemmerne opkræves i overensstemmelse med de gældende bidragsbestemmelser.
 • Bidragene fra de ordinære medlemmer, som var kontraktpartnere i Geopark-kontrakten med frilufts- og oplevelsesmuseet Ostfalen e. V. den 01.01.2015, skyldes de juridiske forpligtelser i selve denne kontrakt.

Afsnit 7

Organer, foreningskontorer

1) Sammenslutningens organer er:

 • generalforsamlingen
 • bestyrelsen
 • En administrerende direktør kan udnævnes til særlig repræsentant i overensstemmelse med § 30 i den tyske borgerlige lovbog (BGB).

Afsnit 8

Generalforsamling

 • De ordinære medlemmer repræsenteres på generalforsamlingen af hver én person. For hver 1000 € medlemskab gebyr, almindelige medlemmer får én stemme. Den enkelte medlems andel af stemmerne er dog højst 40 %.
 • Byen Königslutter er Elm og foreningen Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V. får hver én stemme.
 • Der afholdes en ordinær generalforsamling mindst en gang om året. Den skal også indkaldes straks, hvis mindst en tredjedel af de ordinære medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af begrundelsen, eller hvis foreningens interesser kræver det (ekstraordinær generalforsamling).
 • Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af formanden eller næstformanden med forbehold af en indkaldelsesperiode på to uger med meddelelsen af dagsordenen. Fristen begynder med afsendelsen af invitationen. Formanden er ansvarlig for generalforsamlingen, hvis næstformanden forhindring af sit hverv.
 • Enhver behørigt indkaldt generalforsamling kan træffe afgørelse. Generalforsamlingen træffer afgørelse med simpelt flertal blandt de tilstedeværende ordinære medlemmer. Mindst 1/3 af alle stemmeberettigede aktier skal være repræsenteret. Ændringer af vedtægterne kræver et flertal på tre fjerdedele af de ordinære medlemmer, der er mødt op. Flertalsafgørelsen er bindende for alle foreningens medlemmer.
 • Der udarbejdes et referat for generalforsamlingen, som underskrives af generalforsamlingens og rekorderens hoved. Afgørelserne dokumenteres i protokollen med angivelse af generalforsamlingens sted og tidspunkt samt afstemningsresultatet.
 • Beslutningen træffes ved håndsignaler. Efter anmodning vil der blive foretaget en hemmelig afstemning.

Afsnit 9

Generalforsamlingens opgaver

Generalforsamlingen har følgende opgaver:

 • Valg og fjernelse af bestyrelsen
 • Modtagelse af fakturaresultatet, kasseberetningen, årsregnskabet og revisionsberetningen samt en beslutning om decharge for direktionen og den administrerende direktør
 • Valg af et ordinært medlem til prøvningsmyndigheden af årsregnskabet og en afgørelse om denne prøvningstold ‘ varighed
 • Beslutning om ændringer af vedtægterne
 • Afgørelse om regnskabsårets budget, økonomi og stillingsfortegnelse
 • Afgørelse om bidragsforordningerne
 • Beslutning om opløsning af foreningen.

Afsnit 10

Bord

(1) Bestyrelsen består af formanden og dennes stedfortræder og op til 9 medformænd og op til 2 medformænd uden stemmeret fra gruppen af andelshavere og de støttende medlemmer. Derudover er der 2 repræsentanter fra det stående kommunaludvalg. Bestyrelsen vælges for en periode på fem år fra valgdagen. Han vil dog forblive i embedet indtil nyvalg af direktionen.

(2) Formanden og dennes stedfortræder repræsenterer foreningen i retten og udenretsligt i henhold til § 26 i den tyske borgerlige lovbog (BGB). Begge har ret til at repræsentere hinanden alene.

(3) Bestyrelsen udarbejder og gennemfører generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen aflægger hvert år beretning til generalforsamlingen om foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

(4) Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal af de medlemmer, der har stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

(5) Bestyrelsen

 • forretningsordenen og
 • kan nedsætte arbejdsgrupper.

(6) Bestyrelsen træffer afgørelse om spørgsmål, der ikke er forbeholdt generalforsamlingens afvikling.

Afsnit 11

Management

 • Det er formandens ansvar at tage ledelsen fra ansvar.
 • Hvis der er udpeget en administrerende direktør i overensstemmelse med § 7, har den administrerende direktør ansvaret for kontoret i overensstemmelse med direktionens krav. Den administrerende direktør er især ansvarlig for:
 • forberedelse af generalforsamlingen, bestyrelsesmøderne og udvalgenes møder
 • gennemførelsen af generalforsamlingens og bestyrelsens resolutioner
 • nuværende forretningsmæssige samt kontante transaktioner samt
 • de opgaver, som direktionen har pålagt ham/hende.

(3) Bestyrelsen kan vedtage en procedure for forvaltningen.

§ 12

Revision af årsregnskabet

 • Årsregnskabet revideres af prøvningsmyndigheden for et ordinært medlem.

§ 13

Arbejdsgrupper

1. Der nedsættes et permanent kommunalt udvalg.

2. Der kan nedsættes andre udvalg som stående eller midlertidige udvalg.

3. Bestyrelsen kan vedtage forretningsorden for udvalgene.

4. Det er den bestyrelse, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om et udvalgs pr.

5. Udvalgets medlemmer og udvalgets formand udnævnes eller afskediges af bestyrelsen.

(6) Bestyrelsen kan også anvende eksperter uden for foreningen til udvalgsarbejde.

§ 14

Office

Der drives et filialkontor til at udføre foreningens opgaver. Kontoret har hovedkvarter i Königslutter am Elm. Stedet for udførelse og værneting for alle krav mellem foreningen og dens medlemmer er foreningens hjemsted.

§ 15

Udførelse af opgaver i tilknytningen

Medlemmerne af generalforsamlingen, bestyrelsen og medlemmerne af de udvalg, der udfører deres opgaver i sammenslutningen på grundlag af deres kommunale mandat eller hverv, udfører deres opgaver, selv i det omfang afdeling 10 stk. 1. 1 er fastsat for en anden periode, kun så længe de er folkevalgte eller er i deres kommunale kontor.

§ 16

Opløsning

 • Generalforsamlingens beslutning om foreningens opløsning kræver et flertal på tre fjerdedele af medlemmerne.
 • Sammenslutningens aktiver ejes af Braunschweig Cultural Property Foundation (SBK), som skal anvendes direkte og udelukkende til velgørende formål i tilfælde af foreningens opløsning eller i tilfælde af afskaffelse af skatteudskudte formål.

Vedtægternes status: 30.01.2020